Představenstvo OWC

OWC je sdružení se sídlem v Rakousku. Má různé výbory, které se zabývají širokou škálou úkolů. Jeho řízení je v rukou týmu funkcionářů.


Jeho zaměstnanci pracují výhradně na dobrovolné bázi. Akce a sympozia jsou umožněny díky měnícím se partnerům.Rada ředitelů Světové Rady Osmium:

Michael Karl GASSER
Ředitel, Rakousko
 

Rady:

Rada pro výkon práce v oblasti vztahů s veřejností a informacemi

Rada pro podporu politiků a sdružení při řešení otázek souvisejících s osmem

Rada průmyslových účastníků a manufaktur

Rada účastníků finančního trhu

Rada řemesel a obchodu

 

 

Hlavní zásady řádné správy věcí veřejných:

 

Odpovědnost

 

V čele Světové rady Osmium (zkráceně OWC nebo rada) stojí efektivní představenstvo, které je kolektivně odpovědné za dohled nad dlouhodobým úspěchem organizace a je pověřeno jejím řízením. Rada schvaluje vizi, účel a strategie rady a její cíle. Je odpovědná za dohled nad událostmi a výkonností rady a musí jednat v nejlepším zájmu rady.

 

Organizační kultura

 

Představenstvo určuje kulturní a etický tón organizace a stanovuje pravidla pro celý trh s osmiem, aby chránilo spotřebitele a partnery. Struktury řízení jsou navrženy tak, aby podporovaly vhodnou organizační kulturu integrity, etiky a společenské odpovědnosti a byly přizpůsobeny potřebám organizace. Představenstvo kodifikuje svá očekávání s ohledem na přijatelné obchodní praktiky pro ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance. Děje se tak na základě vzájemných dohod ESG-M ve spolupráci s osmium institucemi po celém světě. Tyto strategie a zásady ESG-M byly vyvinuty s cílem zakotvit etické chování v celé organizaci.

 

Zveřejnění praxe

 

Struktury a postupy řízení, které rada přijala, jsou uvedeny v dokumentech pro komunikaci s členy a na internetových stránkách rady. Jsou zveřejňovány spolu s vysvětlením, proč je rada považuje za vhodné pro radu, se zvláštním důrazem na všechny aspekty, které jsou neobvyklé nebo v rozporu s obecně uznávanými postupy řízení.

 

Nezávislost

 

Všichni členové představenstva vykonávají nezávislý úsudek. Struktury řízení jsou navrženy tak, aby představenstvo mohlo poskytovat nezávislé vedení odlišné od vedení a hlavních akcionářů nebo jiných vlivných zúčastněných stran. Představenstvo má zásady a postupy pro zamezení řízení střetu zájmů. Pokud je člen představenstva ve střetu zájmů nebo v potenciálním střetu zájmů v záležitosti, kterou má představenstvo projednávat, je příslušný zájem oznámen představenstvu.

 

Složení a vedení

 

S ohledem na rozsah a povahu činností rady se správní rada skládá z přiměřeného počtu členů, kteří mají odpovídající a různorodé dovednosti, odborné znalosti, zkušenosti a zázemí a kteří jsou schopni účinně porozumět otázkám souvisejícím s činností rady, poskytnout přehled a přidanou hodnotu. Ředitelé jsou schopni věnovat svým funkcím dostatek času, a to jak společně, tak i jednotlivě, aby mohli účinně plnit své povinnosti.

 

Nominace

 

Pro jmenování členů správní rady a jejich opětovnou volbu je zaveden formální, přísný a transparentní postup. U každého člena představenstva, který se uchází o znovuzvolení, je provedeno formální hodnocení jeho výkonnosti. Pouze členové představenstva, jejichž hodnocení je uspokojivé, jsou doporučeni akcionářům ke znovuzvolení. V jurisdikcích, kde zákon nevyžaduje pravidelnou opakovanou volbu členů představenstva, jsou všichni členové představenstva předkládáni akcionářům k opakované volbě v pravidelných pětiletých intervalech.

 

Znalosti

 

Ředitelé jednají svědomitě na základě náležitých informací a mají přístup k přesným, relevantním a včasným informacím poskytovaným osmium institucemi. Představenstvo a vedení spolupracují na zajištění toku informací k představenstvu. Ten je dostatečný k tomu, aby podpořil pochopení činnosti rady a zásadních otázek, kterým rada na světovém trhu s osmiem čelí, a umožnil členům představenstva účastnit se aktivních a informovaných diskusí na zasedáních představenstva. Tam, kde je to vhodné a nezbytné pro plnění jejich povinností členů správní rady, využívá správní rada přístupu k nezávislému odbornému poradenství.

Všichni noví členové správní rady jsou po svém nástupu do funkce řádně uvedeni do funkce. Všichni členové představenstva by se také měli průběžně a pravidelně vzdělávat online a profesně se rozvíjet, aby aktualizovali a obnovovali své dovednosti a také znalosti o trhu s osmiem a jeho účastnících.

 

Riziko

 

Správní rada má zavedený vhodný systém dohledu nad riziky a vnitřní kontroly. Základní informace dostávají osmium instituty po celém světě.

Představenstvo stanovuje ochotu rady podstupovat rizika a vyjadřuje, jaká míra vystavení se riziku je pro radu vhodná k dosažení jejích krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických cílů, a také pravidelně monitoruje a reviduje registr rizik rady ve spolupráci s mezinárodními osmium instituty.

 

Vztah s vedením

 

Existuje jasné rozdělení odpovědností mezi představenstvem a vedením, přičemž představenstvo dohlíží na řídící funkce. Ačkoli je představenstvo v konečném důsledku odpovědné za dohled nad radou a její výkonností, obvykle deleguje některé funkce na vedení. Pokud tak učiní, mělo by existovat jasné prohlášení a porozumění ohledně funkcí, které byly delegovány. Rada výkon těchto delegovaných funkcí průběžně sleduje a přezkoumává.

 

Komunikace

 

Představenstvo požaduje, aby rada komunikovala s veřejností, akcionáři a osmium institucemi. Musí mít dostatek informací, aby mohla kdykoli přijímat náležitě informovaná rozhodnutí týkající se rady. Komunikace probíhá způsobem, který poskytuje všem akcionářům rovný přístup k informacím týkajícím se rady a je proaktivní, včasná, efektivní a snadno dostupná. Pokud rada pořádá valné hromady svých akcionářů a členů, má zavedený postup, který usnadňuje a podporuje účast všech akcionářů na těchto schůzích. 

 

Osmium World Council
DE | EN | HR | ES | FR | SI | HE | AR | PL | CZ | NL | IT | PT

OSMIUM WORLD COUNCIL
Michael Karl GASSER

Oberortweg 3/III
9523 Villach - AUSTRIA

+49 89 744 88 88 88
info@osmium.info

Fenster schließen
Představenstvo OWC